Tagalog (Filipino)

Ang Panrehiyong Konseho ng Mackay ay ang lokal na may kapangyarihan sa pamahalaang mananagot sa pagbibigay ng mga serbisyo at imprastraktura sa loob ng Rehiyon ng Mackay.

Mga Antas ng Pamahalaan sa Australia

May tatlong mga antas ng pamahalaan sa Australia. May iba’t ibang mga pananagutan ang mga antas at nagbibigay ng iba’t iabng mga serbisyo.

Pederal

Ang Pamahalaang Pederal ay pambansang pamahalaan ng Australia. Nagpapatupad ito ng mga batas na nilikha ng Parliamento at mananagot sa kalakal at industriya, quarantine, sa pera, mga patent, pagpapakasal, paglipat, tanggulan, telekomunikasyon at sa probisyon ng panlipunang tulong at iba pang mga bayad sa kabutihan ng kalagayang tulad ng Medicare, Centrelink at Job Network.

Estado/Teritoryo

Ang mga estado (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia at Tasmania) at mga teritoryo (Teritoryong Panghilaga at ang Australia Capital Territory) ay mananagot para sa pulis, mga pampublikong paaralan, kalsada at pagbyahe, pampublikong ospital, pampublikong pabahay at komersyal na regulasyon.

Lokal

Tumitingin ang lokal na konseho sa lugar kung saan ka nakatira at nagbibigay ng maraming mahalagang mga serbisyong magagamit sa lahat ng mga tao sa lokal na pamayanan.  Pinondohan talaga ang mga konseho ng mga rate na binayaran ng lokal na mga nagmamay-ari ng pag-aari.

Lugar ng Lokal na Pamahalaan ng Panrehiyong Konseho ng Mackay

Sumusunod ang lokal na pamahalaan sa mga hangganan ng pag-aari ng mga parokya na umaabot sa hilaga mula sa O’Connell River, kanlurang mula sa Broken River Range at silangan mula sa Cape Palmerston.

Nagsasama ang rehiyon ng Mackay ng higit sa 70 mga pulo at isang malawakang seksyon ng Great Barrier Reef, na sumasaklaw sa isang lugar ng lupaing 7,621 metro kwadrado. Ang lungsod ng Mackay ay matatagpuan sa 803 kilometro hilaga ng Brisbane at pinakamalaking lungsod sa rehiyon na may isang populason ng higit sa 100,000  mga residente.

Ang Alkalde at Mga Konsehal

Naihalal ang Alkalde at mga Konsehal ng mga karapat-dapat na residente at mga nagbabayad ng rate sa loob ng pamayanan.  Itinuturing ang Alkaldeng pinuno ng pamayanan.

Ang papel ng mga Konsehal ay ang magpasya sa mga pasilidad at serbisyo para sa lokal na lugar.  Mayroon silang mga regular na pagpupulong upang magawa ang kanilang mga pasya at upang matalakay ang mga lokal na isyu. 

Mga Serbisyo

Nagbibigay ang Panrehiyong Konseho ng Mackay ng iba’t ibang mga serbisyong tulad ng:

 • Mga pag-apruba sa pagpaplano
 • Pagpapanatili ng mga lokal na kalsada at paggawa ng ilang  mga bagong kalsada at tulay
 • Pagbibigay at pagpapanatili ng mga paradahan ng kotse
 • Pagpapanatili ng mga bulwagang pampamayanan at iba pang mga pampublikong gusali
 • Nagkokontrol ng paggamit ng lupain
 • Mga Serbisyo sa Kalusugan at Pagkontrol  (mga lisensya sa pagkain, rehistro ng hayop)
 • Pagkontrol sa mga peste at damong ligaw
 • Pagpapanatili ng mga pampublikong parke at halamanan
 • Mga serbisyo at kaganapang pampamayanan
 • Paggagamot sa tubig at daluyan ng tubig
 • Pagkontrol sa baha
 • Pangongolekta ng basurang pambahay at pag-recycle ng koleksyon
 • Pagbuo ng sining at kultura

Mga Pasilidad

Nagpapatakbo ang konseho ng maraming mga pasilidad kasama ang:

 • Administration Building
  Civic Centre, Gordon Street, Mackay 1300 MACKAY (1300 622 529)
 • Mirani Customer Service Centre
  20 Victoria Street, Mirani 1300 MACKAY (1300 622 529)
 • Sarina Customer Service Centre
  65 Broad Street, Sarina  1300 MACKAY (1300 622 529)
 • Artspace Mackay
  Civic Centre, Gordon Street, Mackay 07 4961 9775
 • Library Services
  (Tingnan ang detalyadong impormasyon sa ibaba) 
 • Blue Water Lagoon
  Caneland Park, River Street, Mackay 1300 MACKAY (1300 622 529)
 • Pioneer Swim Centre
  Malcomson Street, North Mackay  07 4957 5767
 • Memorial Swim Centre
  Milton Street, Mackay 07 4961 9533
 • Mirani Pool
  3 Caroline Street  07 4959 1239
 • Mackay Regional Botanic Gardens
  Lagoon Street, West Mackay  07 4952 7300
 • Mackay Entertainment & Convention Centre
  Civic Centre, Gordon Street, Mackay
  (dulo ng Kalye Alfred) 07 4961 9777

Mga Bulwagang Pampamayanan

Maaring magamit ang mga bulwagang pampayanan ng konseha sa iba't ibang mga hangaring tulad ng palakasan at mga klase sa craft, pagpupulong at kasayahan.  Maraming mga bulwagang pampamayanan at espasyo sa buong Mackay na magagamit na ipinapaarkila at nailalapat na bayad ayon sa gamit.

Pampublikong transportasyon

Nagseserbisyo ang Mackay Transit Coaches sa rehiyon kasali ang Mackay, Mirani at Sarina.  Maaaring makuha ang mga timetable ng bus sa pamamagitan ng website sa www.mackaytransit.com.au.  Ang mga timetable ay magagamit din sa iyong lokal na tanggapan ng Konseho o silid-aklatan.

Mga Serbisyo ng Silid-aklatan

Nag-aalok ang mga silid-aklatan ng malawak na saklaw ng serbisyo, mapagkukunan at aktibidad para sa mga tao ng lahat ng edad at interes.  Nagbibigay ang konseho ng mga serbisyo sa Internet at computer (kasama ang pagproseso ng salita), mga photocopier at tumutulong na teknolohiya para sa  may kapansanan sa paningin at pandinig. Kasama sa mga koleksyon ang mga CD, DVD at mga aklat sa iba’t ibang mga wika.

Mga lokasyon ng silid-aklatan at impormasyon ng contact ay:

 • Gordon White Library
  Phillip Street, Mt Pleasant 07 4961 9300
 • Mackay City Library
  Civic Centre, Gordon Street Mackay 07 4961 9387
 • Mirani Library
  16 Victoria Street, Mirani 07 4961 9231
 • Sarina Library
  65 Broad Street, Sarina 07 4961 9297
 • Walkerston Library
  Dutton Street, Walkerston 07 4959 2545
 • Mobile Library 0408 775 936

Mga Serbisyo sa Pamayanan

Nakikipagtulungan ang konseho sa mga tao sa maraming mga aspeto ng buhay ng pamayanan. Maaaring magbigay ng tulong ang tauhan sa mga tao at pangkat ng pamayanan sa anumang mga isyung mayroon sila. Maaaring makatulong ang tauhan na magpasimuno para sa iyo na nauugnay sa iyong mga pangangailangan at hinaing pati na rin ang pamamahagi ng impormasyon at mga mapagkukunan. 

Nangangasiwa rin sa mga pagbibigay sa pamayanan ang konseho para sa mga tiyak na proyekto at maaaring makatulong sa mga katanungan sa pagpopondo at aplikasyon.  

Ang Mga Opisyal ng Local Area Multicultural Partnerships (LAMP) ng Konseho ay gumagawa nang tiyak sa mga taong mula sa iba't ibang mga pinanggalingang kultura at wika.  Maaari silang makatulong na kumonekta sa mga residente sa ibang mga ahensya sa Mackay na maaaring makatulong sa pagtuon sa Mackay.

Direktoryo ng Pamayanan

Pinagsama-sama ng konseho ang isang Direktoryo ng Pamayanan, na naglilista ng mga club, samahan at asosasyon sa buong rehiyon ng Mackay na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga bagong residente. Nagsasama rin ang Direktoryo ng mga lokal na tagapaglaan ng serbisyo na tumutulong sa pagkatuto ng wikang Ingles.

Mga Serbisyo sa Pagsasaling-wika at Pagsasaling-bigkas
Ginagamit ng Konseho ang mga serbisyo ng Pagsasaling-wika at Pagsasaling-bigkas (Translation and Interpreting Service, TIS).  Maaari kang ikonekta ng Mga Opisyal ng Serbisyong Pang-customer sa isang tagasaling-bigkas sa telepono kapag bumisita ka sa tanggapan ng iyong lokal na  Konseho kung kinakailangan.

Paglahok

Dapat makipagtulungan ang mga konseho sa pamayanan upang ma kapagpasya kung ano ang kailangan.  Maaari kang lumahok sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagpupulong sa konseho, pagrerepaso ng mga pampublikong dokumento, pakikipag-usap sa iyong lokal na mga Konsehal at at malaman ang iyong pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng puna sa website ng Konseho.

Mga Oras ng Pagpapatakbo ng Konseho

Lunes hanggang Biyernes 8:30nu hanggang 4:30nh

Impormasyon ng contact

Mackay Regional Council
PO Box 41
Gordon Street
Mackay QLD 4740

Telepono: 1300 MACKAY (1300 622 529)
Email: council@mackay.qld.gov.au (Pakitiyak na ang iyong email sa konseho ay isinulat sa wikang Ingles)